Общи условия

Общи условия за ползване на специализиран уеб софтуер за управление на бизнес reservation.business

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

„ПроВижън Медиа Груп“ ООД

гр. София

жк. Бъкстон, бл. 20, ап.45

имейл:

Управител: 

Александър Евтимов

ЕИК: 123644749

ДДС ном.: BG123644749

I. Преамбюл

1. Настоящите Общи условия уреждат всички права и задължения на „ПроВижън“, от една страна, и клиентите на специализиран уеб софтуер за управление на бизнеси с наименование reservation.business, от друга страна, и са неразделна част от сключения между страните договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули). Общите условия се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура, приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения между страните.

2. Тези Общи условия регламентират и взаимоотношенията между страните, освен ако изрично не е уговорено друго, по отношение на ползването на специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), както и всички други услуги, предоставени в тази връзка от страна на „ПроВижън“.

3. С подписването на договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), приемателно-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват възникването на договорни отношения между страните, както и с плащането на фактура или с регистрацията за on-line достъп специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

4. В случай че отделни клаузи на Общите условия противоречат на разпоредби от сключен между страните договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), прилагат се съответните разпоредби на договора. Нарушаването на клаузи от Общите условия от страна на клиента се счита за нарушаване на договора и дава право на изправната страна едностранно да го прекрати без да дължи на другата страна каквито и да било неустойки и обезщетения.

5. Обща информация относно услугите:

5.1. Използвайки услугите на  reservation.business, клиента автоматично се съгласява да спазва настоящите общи условия.

5.2. Услугите се предоставят срещу заплащане и съответната регистрация,

5.3. С попълването на e-mail във формите на сайта клиента се съгласява да получава електронни съобщения и регулярни бюлетини от „ПроВижън“.

5.5. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на Клиента до reservation.business, чрез избрано от него потребителско име и парола;

5.6. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия.

5.7. Клиентите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до „ПроВижън“ в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. За целите на тези Общи условия:

6.1. „ПроВижън“ („ПроВижън Медиа Груп“ ООД) е създател на компютърна програма по смисъла на чл. 3 от ЗАПСП и носител на всички права на интелектуална собственост върху специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) (наричан по-долу за краткост „reservation.business ).

6.2. „КЛИЕНТ“ е всяко физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната му форма, едноличен търговец, неперсонифицирано образувание, неправителствена организация, фондация, държавно учреждение или организация на бюджетна издръжка (министерство, агенция, комисия и т.н.), кметства и други общински органи, посолства и др., които са закупили от „ПроВижън“ неизключителното и срочно право на ползване специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули).

6.2.1. Клиентите се идентифицират по следния начин:

– физически лица – български и чуждестранни граждани – с трите имена, адрес за кореспонденция, други идентификационни данни;

– юридически лица, еднолични търговци и лица, упражняващи свободна професия – с име/наименование (фирма), седалище и адрес на управление и/или адрес за кореспонденция, данни по регистрация: ЕИК/код по БУЛСТАТ, за юридическите лица, които не са търговски дружества – представят се документи, удостоверяващи представителната власт на лицата, подписващи необходимите документи; документи, удостоверяващи правния статус на лицата, упражняващи свободни професии;

– неперсонифицирани дружества (обединения, ДЗЗД и др.) – наименование, код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление и/или адрес за кореспонденция, документ, удостоверяващ представителна власт на лицето, подписващо съответните документи, обслужващи абонаментните отношения.

6.2.2 При сключване на индивидуален договор при необходимост „ПроВижън“  може да изисква и други документи за идентификация на Клиента, при спазване на разпоредбите на приложимото българско законодателство и настоящите общи условия;

6.3. Специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) е единство на компютърни програми и бази данни, съдържащи един или няколко програмни модула и предоставящи модерен и лесен начин за управление на Вашитебизнеси с модули предлагащи възможност за управление на различни аспекти от дейността набизнеси инсталирани на уеб-сървър на „ПроВижън“ достъпна он-лайн чрез Интернет.

7. „ПроВижън“ предоставя на клиента непрехвърляемо, неизключително и срочно право на ползване на reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), според условията и клаузите на настоящите Общи условия и сключения с клиента договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване. Клиентът не придобива собственост върху компютърната програма, базата данни, софтуерния код, дизайнът и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на reservation.business .

III. Регистрация:

8. За да ползва услугите на reservation.business Клиента е необходимо да се регистрира, като попълни достъпната в реално време (on-line) електронна форма на reservation.business.

9. Клиента е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, или относно представляваното от него юридическо лице, както и другите изискуеми от електронната форма на reservation.business данни. Предоставените данни следва да бъдат актуализирани в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.

10. Клиентът може да се регистрира само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име. Регистрирането на профил изисква валиден имейл адрес, който да служи за идентификация и комуникация и одостоверяване на собственост

11. При регистрацията си Клиента трябва да въведе Име, Фамилия, Тел.Номер, валиден e-mail и парола, които не са използвани при друга регистрация в reservation.business. Чрез това потребителско име и парола Клиента се индивидуализира при използване на предоставяните услуги.

11.1. Термините „потребителско име“ и „пароли“ включват всяка последователност от букви и/или знаци и/или цифри, използвана за идентифициране на Клиента и предотвратяване на неупълномощено използване от трети лица. Паролата не може да съвпада с името (потребителското име) на Клиента и трябва да съдържа комбинация от цифри и букви.

11.2. С попълване на данните си при регистрацията на reservation.business и чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „Съгласен съм сОбщите условия за ползване“, намиращи се в електронната форма за регистрация, Клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

11.3. След деклариране на съгласие с общите условия, на посочения от Клиента електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на Регистрацията.

11.4. След активирането се създава клиентският акаунт и се счита, че между Клиента и „ПроВижън“ е сключен договор.

12. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени, екипът на „ПроВижън“ има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа на Клиента до ползване на услугите.

13. Клиентът се задължава да предоставя достъп до reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) само на своите служители или работници и само за служебни цели.

14. Клиентът се задължава да не предоставя достъп до reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) на трети физически или юридически лица, неперсонифицирани дружества и НПО, (като изброяването не е изчерпателно), за ползване на същите по какъвто и да е начин и форма, без изричното предварително писмено съгласие на „ПроВижън“. „ПроВижън“ не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското име или парола за достъп от трето лице, различно от Клиента.

15. В случай че не се заплащат периодичните (годишни, месечни и/или други) абонаментни такси или ако абонаментният период е изтекъл, клиентът губи правата си за достъп до услуги, свързани с reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули).

IV. Лични данни и поверителност

16. „ПроВижън“ уведомява клиента, че в процеса на регистрация и сключване на договор за ползване на reservation.business събира лични данни на клиента. Личните данни са необходими за сключването на договора. Решението дали да предоставя лична информация, или не, винаги е на клиента, но следва да има предвид, че непредоставянето и прави невъзможно сключването на договора. „ПроВижън“ събира, обработва и използва лична информация само със съгласие на клиента, освен ако това не е разрешено от приложимите законови разпоредби. „ПроВижън“ събира Клиентската информация с цел изпълнение на потребителския договор. Освен следенето на съответствието с условията на използване на reservation.business, това включва и правилното обработване на платежни ангажименти на клиента.

17. „ПроВижън“ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и е вписан в регистъра на КЗЛД. „ПроВижън“ гарантира, че информацията, получена от клиента във връзка с възникването на договорни отношения между страните за ползване на reservation.business, е защитена от нерегламентиран достъп и може да бъде използвана единствено за маркетингови цели на „ПроВижън“.

18. Данните, събирани от клиента, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Всички служители се задължават и са посъветвани да спазват задълженията за конфиденциалност на данните и поверителност.

18.1. Освен това определена информация, като например IP адрес, версия на браузъра и часовете на достъп, се изпраща автоматично до „ПроВижън“ от клиентския компютър и се съхранява на нашия сървър. Към момента се събира и информация относно типа на използваната операционна система. „ПроВижън“ използва тази информация единствено за извършването на статистически анализи и анализи на работни характеристики или за търсене на отговорност при неупълномощено използване на reservation.business. Информацията остава анонимна винаги, когато е възможно. „ПроВижън“ си запазваме правото да провежда персонализирани кампании, като използва личната информация, която клиента е разрешил да се споделя с трети лица.

18.2. „ПроВижън“ уведомява клиента, че може да използва технологии и скриптове за събиране на данни, с цел подобрение и усъвършенстване на reservation.business, получаване на регистрационни кодове и проверка на законосъобразното ползване на reservation.business. Освен това, може да предоставя свързани услуги, за да ги адаптира към предпочитанията на клиента и предотврати нелицензираната или незаконната употреба на reservation.business. Клиентът приема, че „ПроВижън“ може да използва тези данни като част от услугите, които се предоставят във връзка със reservation.business и че клиентът може да получава маркетингова информация.

19. „ПроВижън“ използва бисквитки (coockies) и чрез браузъра local storage на уеб сайта https://reservation.business. Те представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на клиентския компютър. Използват се както постоянни бисквитки, така и сесийни бисквитки, за да се предостави възможно най-добрата услуга. Данните, записани в бисквитките осигуряват възможно най-удобното използване на услугите на „ПроВижън“.

19.1. Ако клиента не желаете да разреши постоянните бисквитки, може да избере опцията за деактивирането им в браузъра си. Данните, съхранявани в сесийните бисквитки, са валидни единствено за текущия преглед и имат за цел да предоставят на клиента неограничено използване на услугите, както и възможно най-удобното използване на reservation.business за текущото посещение. Ако клиента дезактивира сесийните бисквитки, „ПроВижън“ не може да гарантира, че клиента ще може да използвате всички услуги с най-доброто възможно качество.

20. „ПроВижън“ използва личните данни на клиентите за непрекъснато подобряване на reservation.business и удовлетворяване на потребностите на клиентите. „ПроВижън“ използва личните данни на клиентите за установяването, обработването и уреждането на клиентските отношения с „ПроВижън“ и обработването на плащания.

20.1. Освен това „ПроВижън“ използва информацията на клиента, за да комуникираме с него. Тази комуникация включва имейли, които информират за нови функции в reservation.business, когато е приложимо. „ПроВижън“ използва личната информация на клиента, за да информира за продукти, услуги или определени събития, които може да представляват интерес за клиента, на периодична база. Всяко съобщение съдържа следния текст: „За да спрете получаването на имейли за в бъдеще, щракнете тук“. След като клиента щракне върху „тук“, вече няма да получава подобни съобщения. Отказът не е свързан с каквито и да е разходи, различни от разходите за предаване съгласно основните тарифи.

20.2. „ПроВижън“ използва информацията на клиента и за защита на нашите уеб страници и проследяване на неупълномощен достъп.

20.3. Лични данни на клиентите няма да се продават на трети лица при никакви обстоятелства. „ПроВижън“ разкрива клиентските лични данни на трети лица само в степента, в която:

20.3.1. Работи съвместно с доставчици на платежни услуги (например фирми за кредитни карти, банки, PayPal, мобилни услуги, агенции за събиране на дългове и т.н.), доставчици на услуги, които подготвят и съставят статистически данни, доставчици на ИТ услуги (например центрове за данни, хостове, услуги за архивиране, услуги, свързани с бази данни). Тези доставчици на услуги имат достъп до клиентските данни само до степента, в която това е необходимо за изпълнението на задълженията им. Тези доставчици на услуги са задължени да обработват личните данни на клиентите в съответствие с настоящите правила за поверителност и приложимите законови разпоредби относно защита на данните.

20.3.2. В случай на продажба на „ПроВижън“ или обособени части (активи) от дружеството свързаната с това клиентска информация обикновено се предава заедно с тази част (активи) от дружеството, която сменя собствеността си. Във всички случаи клиентските данни продължават да се регулират от настоящите правила за поверителност и приложимите законови разпоредби относно защита на данните в подобни случаи.

V. ОБХВАТ НА АБОНАМЕНТНАТА ПОДДРЪЖКА. КОМУНИКАЦИЯ

21. Услуги, включени в абонаментната поддръжка

УслугаРаботно време
Достъп до reservation.business през интернет24×7
Софтуерна поддръжка, кратки обяснения за основни функционални за reservation.business9,5×5   (08:30 ч. – 18:00 ч.)

21.1. Услугите по т.21 се извършват единствено за Клиенти и единствено в рамките на периода на абонаментната поддръжка.

21.2. Услуги извън посочените в т.21 не се извършват. Услуги за лица, които не са Клиенти, не се извършват.

21.3. При необходимост може да бъде диагностицирана нужда от извършване на други услуги, които да бъдат изпълнени от специалисти на Клиента.

22. Приоритети за отстраняване на инциденти

ПриоритетиОпределение
МинималенДопусната грешка в продукта/услугата, която не води до нарушаване на работата му.
ВисокОпределена функционалност/модул на услугата/продукта е в неизправност, която не засяга бизнес процесите на Клиента.
СпешенУслугата на Клиента е частично отпаднала/продуктът е частично неизползваем и може да окаже влияние на бизнес процесите на Клиента.

23. Описание на комуникацията и отчитането

23.1. Констатирането на възникване на инцидент се осъществява на базата на регистрираните при пасивния и активния контрол на работата на Клиента и функционирането на услугите и продуктите:

1. телефон – Клиента се обажда на телефона за поддръжка: 02 423 83 28 Обаждането се приема и регистрира от служител, който предприема необходимите действия за назначаване на отговорен специалист по решение на инцидента;

2. ел. поща – Клиента изпраща оплакването си по електронна поща на адрес: . По-нататък се процедира, както при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение за приетото оплакване;

3. система за онлайн помощ на уеб страницата на reservation.business;

23.3. Отговорникът за отстраняване на инцидента информира своевременно Клиента относно напредъка по регистрирания инцидент. Ако не може да бъде решен и закрит инцидентът, отговорникът трябва да информира за това и да даде отчетност за методите, които е приложил, ресурсите и времето, които са били необходими за опити за отстраняване на инцидента.

24. В „ПроВижън“ е внедрена система за управление на сигурността на информацията, гарантираща непрекъсваемост на ИТ услугите. Дейностите се изпълняват, съгласно политика за сигурност на информацията и процедури по сигурност на информацията. Внедрени са подходящи практики за контрол и защита от злонамерен софтуер, неоторизиран достъп, изтичане на информация и др. Клиента също се ангажира да поддържа подходящи мерки за защита на сигурността на мрежите и използваното оборудване.

25. При абониране за ползване на reservation.business през интернет, „ПроВижън“ се задължава в срок до три работни дни след плащане на възнаграждението от Клиента да му активира потребителско име и парола за достъп и работа с продуктите, включени в абонамента. Ако Клиентите са повече от един, това се отнася за всеки от тях.

26. Клиента сам осигурява достъпа си до интернет за ползване на reservation.business. Страните се съгласяват, че невъзможност на Клиента да ползва reservation.business поради липса на интернет свързаност или временно нарушаване на тази свързаност не е основание за неплащане на дължимото възнаграждение или предявяване на искове срещу „ПроВижън“.

26.1. Минимални технически изисквания към работните станции за ползване на reservation.business през Internet са: интернет свързаност на работната станция; Приложения – съвместим с HTML 5 браузър – IE 11, Opera 43, Chrome 53, Firefox 55.

VI. АВТОРСКИ И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА

27. Специализираният уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) е собственост на „ПроВижън Медиа Груп“ ООД и е обект на закрила по българското и международното законодателство за защита на интелектуалната собственост.

28. Съдържанието (базите данни и управляващия ги софтуер) на reservation.business, включително, но не само, наименования, търговски марки, коментари, статии, анализи, експертни разработки, образци и формуляри на документи, икони на документи и бутони, дизайна и други, са предмет на авторско право или сродни на авторските права с всички запазени за „ПроВижън“ права.

29. Зареждането и отпечатването на документи, отделни страници, раздели и/или части от документи е позволено при условие, че не се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността върху reservation.business.

30. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на reservation.business, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на „ПроВижън“ е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

31. Никой няма право без изричното разрешение на „ПроВижън“ да разпространява с търговска цел цялата компютърна програма или част от програмния код, базата данни на reservation.business, респ. на отделни модули, и/или актуализационни файлове. Никой няма право без изричното разрешение на „ПроВижън“ да използва и/или да предоставя на трети лица, текстовите или програмни файлове на reservation.business, респ. на отделни модули, с цел разработка на софтуер и/или друг вид дейност, както и да предприема, каквито и да са други действия, с които да нарушава или да съдейства да се наруши правата на интелектуална собственост на „ПроВижън“ върху reservation.business .

31. Притежаването или използването на reservation.business, респ. на отделни негови модули, без правно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по ЗАПСП, освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

VІІ. ОТГОВОРНОСТ

32. „ПроВижън“ предоставя място за съхранение единствено на данни, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако стане известно, че съхраняваните от клиента материали не отговарят на посочените по-горе изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, достъпът му ще бъде деактивиран, като за неговото ново активиране ще трябва да се премине през нова процедура, в която клиента да докаже, че отговаря на изискванията и приложимото законодателство.

33. Въпреки че „ПроВижън“ не се ангажира да проверява съдържанието на разположените reservation.business клиентски файлове и данни, „ПроВижън“ си запазва правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Условия, както и на такива, които и биха могли по преценка на „ПроВижън“ да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация, ако сметне това за необходимо.

34. „ПроВижън“ не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от клиента.

34.1.„ПроВижън“ не носи отговорност за информацията (верността и точността й) въвеждана от Клиента в reservation.business. „ПроВижън“ не носи отговорност за въвеждани от Клиента лични данни на негови клиенти и контрагенти. Отговорността за съхранението и обработването им е на Клиента.

34.2. „ПроВижън“ няма достъп до конкретните данни и информация, въвеждана от Клиента в reservation.business. При поискване „ПроВижън“ може да предостави на Клиента информация за ползването на системата – време на влизане и излизане от системата, използвани модули и т.н.

35. „ПроВижън“ се задължава да поддържа актуална версия на reservation.business. Актуализацията на софтуера се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и др.

36. „ПроВижън“ гарантира, че reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) ще изпълнява основните цели, за които е предназначена, и поема задължение да решава проблемите, засягащи неговата ефективност, със средства и във време, съответстващи на необходимата грижа на добър търговец и доставчик на информационни услуги. Клиентът дава своето съгласие за отдалечен достъп до своята инсталация, от служители и оторизирани от „ПроВижън“ лица, когато това е необходимо за отстраняването на грешка в reservation.business, отстраняване на възникнали проблеми или корекция в базата данни или управляващия ги софтуер и е поискано от него. В този случай „ПроВижън“ гарантира, че ще запази конфиденциалност за всички данни, неволно узнати за клиента.

37. „ПроВижън“ не носи отговорност за дефекти на reservation.business  (в неговата цялост и/или като отделни модули), които биха могли да бъдат причинени от външни технически средства, хардуер, както и драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуер за управление на база данни, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп до базата от данни и опити за каквато и да било намеса в нея от неупълномощени лица, копиране на базата от данни, както и вследствие от заразяване с вируси и/или в следствие от тяхното премахване.

38. „ПроВижън“ не носи отговорност към каквито и да е лица или организации, относно директни или индиректни вреди или загуби, причинени от неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на reservation.business , включително (но без да се ограничава до) загуба и повреда на данни, прекъсване на бизнес връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби, в резултат на ползването на reservation.business  или от временната невъзможност да бъдат ползвани.

39. „ПроВижън“ не носи отговорност за работата на reservation.business, ако компютърът, от който се ползва, не отговаря на минималните технически изисквания за ползване на reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули). „ПроВижън“ не носи отговорност за функционирането на reservation.business, ако клиентът не е осигурил или не спазва техническите изисквания за инсталирането и работата с него. „ПроВижън“ не носи отговорност за затруднено и/или забавено ползване на reservation.business, ако интернет-доставчикът на клиента не е осигурил поне 5Mb/s скорост на интернет услугата.

40. „ПроВижън“ осъществява поддържането, актуализирането и разширяването на съдържанието и възможностите на reservation.business  с обичайната дължима от доставчиците на информационни услуги грижа. Независимо от това, „ПроВижън“ уведомява клиента, че не са напълно изключени отделни грешки в съдържанието или софтуера на reservation.business, но във всички случаи гарантира, че те не са от естество да попречат на нормалното и по предназначение ползване на системите. Същевременно „ПроВижън“ гарантира, че след като бъде известен от клиента, ще отстрани допуснатите грешки в разумни, съобразени с технологичните изисквания срокове и за своя сметка. „ПроВижън“ не отговаря, ако грешките са възникнали в резултат на конфликт с инсталиран впоследствие от клиента друг софтуер. Клиентът инсталира този друг софтуер изцяло на своя отговорност.

41. Клиентът носи отговорност за ползването на reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули) от други лица. Reservation.studio (в неговата цялост и/или като отделни модули) не могат да бъдат давани назаем, отдавани под наем, отдавани на лизинг, подарявани, дарявани или прехвърляни на други лица по какъвто и да е начин. Клиентът не може да прехвърля правата, получени въз основа на сключения договор и настоящите Общи условия, освен с изричното предварително писмено съгласие на „ПроВижън“. Забранено е декомпилирането, обратното проектиране или дeасемблирането (изцяло или частично) на reservation.business. Клиентът не може да прави никакви промени (изцяло или частично) на базите данни и управляващия ги софтуер, услугите или която и да е друга документация или материал, придружаващи reservation.business, без за това да има изричното съгласие на „ПроВижън“.

42. „ПроВижън“ не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има препратки (хипертекстови връзки) от reservation.business.

43. Клиентът гарантира, че нито той, нито лицата, които работят за него и им е предоставен достъп до reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули), ще предоставят своето потребителско име и парола или достъп до компютри, на които се осъществява достъп до reservation.business, на трети лица. Ако клиентът, респ. лицата, които работят за него, установят, че потребителското им име и/или парола, респ. компютърът, от който се осъществява достъп до reservation.business, са откраднати или се съмняват, че трети лица по някакъв начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до reservation.business, са длъжни незабавно да уведомят „ПроВижън“. Клиентът трябва да излиза от системата чрез бутон „Изход“. В противен случай „ПроВижън“ няма как да получи информация за приключването на активната сесия и освобождаването на заетия лиценз, поради което „ПроВижън“ не носи отговорност, ако в следващите няколко минути клиентът не може отново да влезе в системата и да я използва преди сесията да бъде автоматично прекратена.

44. Клиентът приема, че по време на действието на сключен договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на reservation.business, „ПроВижън“ може да промени reservation.business и/или нейната версия с цел системата да бъде усъвършенствана и да се адаптира към новите технологии и съвременни изисквания. В случай че клиентът няма техническа възможност да ползва новите версии на reservation.business, „ПроВижън“ му възстановява частта от платената абонаментна цена, съответстваща на неизтеклата част от договора за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на reservation.business.

Според Закона за защита на потребителите, Клиентът/потребителят/ има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, при следните изброени случаи: когато преди сключването на договора потребителя/клиента не е информиран от страна на търговеца за правото му на отказ; клиентът/потребителя може да върне закупената стока без да дължи неустойки или обезщетение, като не се взима предвид дали стоката или услугата са били доставени в изправност; срока за възстановяване на получените суми от клиента/потребителя е 14 дни

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 20 дни.

45. Клиентът приема, че след изтичането на действието на сключения договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на reservation.business  или при незаплащане цената на услугата в уговорения в договора срок ще бъде прекратен незабавно достъпът му до системата. Клиентът се съгласява също така, че при изтичане на срока на абонамента за част от модулите/продуктите в reservation.business, „ПроВижън“ има право да прекрати изцяло достъпа до тази част от модулите или да ограничи достъпа до актуализираното след датата на изтичането на срока на абонамента съдържание на модулите.

46. При никакви обстоятелства „ПроВижън“ не носи отговорност за щети на стойност, по-големи от платената от клиента за reservation.business цена, независимо дали клиентът е уведомил „ПроВижън“ за възможността от настъпването на такива щети.

VIII. Kонфиденциалност

47. „ПроВижън“ и клиента се споразумяват, че цялата информация по договора за използване на reservation.business ще бъде разглеждана като конфиденциална информация.

47.1. Страните се съгласяват, декларират и гарантират, че никоя от Страните по Договора за ползване на reservation.business няма да оповестява, предоставя, обявява, предоставя на разположение на или извършва каквито и да било други действия, които в крайна сметка водят до оповестяване на информация относно дейността на насрещната Страна, която информация е станала известна на първата страна по силата на Договора, с изключение на информация, която е или може да бъде законно известна на трети лица, без предварителното писмено съгласие на насрещната Страна и че никоя от Страните няма да оповестява каквато и да било поверителна информация или друга информация от каквото и да било естество на насрещната Страна и че никоя от Страните по Договора няма да прави изявления срещу насрещната Страна, докато е в сила Договора за ползване на reservation.business и след това, независимо от причините за прекратяването му или за изтичането на срока му.

47.2. В случай че някоя от страните умишлено или по непредпазливост наруши или стане причина за нарушаването на това задължение, в това число от или чрез свои служители или органи, другата страна има право едностранно да развали договора. Договорът се счита развален в момента на отправяне на уведомлението.

47.3. Освен правото да развали договора страната може да иска обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от накърняване на доброто й име.

48. „ПроВижън“ си запазва правото да променя без предварително уведомление, reservation.business и общите условия за ползването му, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от „ПроВижън“ договор. Настоящите Общи условия са достъпни на страницата на reservation.business и клиентът се задължава периодично самостоятелно да се информира за промени в тях. При промени в Общите условия „ПроВижън“ ще уведоми клиентите си по подходящ начин чрез съобщение.

IX. Заключителни разпоредби.

49. Настоящите Общи условия се прилагат и за договори, сключени между „ПроВижън“ и клиенти и преди датата на влизането им в сила, доколокото в тях няма уговорени индивидуални клаузи.

50. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, независимо от седалището или местожителството на страните. „ПроВижън“ и клиентът се съгласяват в отношенията помежду им да не се прилага Конвенцията на ОНН относно договорите за международна продажба на стоки (обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г.).

Настоящите Общи условия (приети с Решение от 08.02.2018 г., в сила от 09.02.2018 г.,) се прилагат за договорни отношения между „ПроВижън медиа груп“ ООД и клиенти за ползване на специализиран уеб софтуер за управление набизнеси с наименование reservation.business (в неговата цялост и/или като отделни модули).

Настоящите Общи условия (приети с Решение от 08.02.2018 г., в сила от 09.02.2018 г.,) са обновени на 19.06.2023г.

Променете езика